Ts gay escort spain gungande pattar

Bill bill näbb; — sedel, räkning, lagförslag; — of exchange — åvv äckstjēndṡj´ vexel; — of fare — åvv fä̱r matsedel. Blow blå̱ blåsa på, blåsa; flämta; putsa näsan; to — up tû — öpp´ spränga i luften.

Body bådd´i kropp; samhälle, kår, myndighet; any — änni — hvilken som helst; every — ävvri — enhvar; nobody nå̱— ingen; some — sömm — någon. By bej vid, genom, af, med; not so much — far nått så mötsj — fār icke så mycket på långt när; — no means — nå̱ mīnṡ ingalunda; — profession — pråfässj´n till yrket; — way of — °ē åvv för — skull; — and — — and — genast; — the bye — ŧ bej i förbigående sagdt, på tal härom.

Bye i uttrycket good — gûdd bej förkortning af: Cant kant rotvälska, pöbelspråk; — term — t·rm för vissa klasser egendomligt uttryck.

Caret kar´·t not, som antyder, att något är utelemnadt och att detta bör insättas, der noten eller märket står. Case kēs tillfälle, omständigheter; sak, rättegång; in — inn — i fall; — skrin, fodral.

Cast kāst kasta, bortkasta; kast, slag; form; — iron — ej·rn gjutjern; — clothes — klå̱ṡ aflagda kläder. Charge tjārdṡj pålägga, anförtro, beskylla, ladda; — last, börda, uppdrag; anfall, laddning. Circulate s·r´kjûlēt vara i omlopp; circulating library s·r´kjûlēting lejb´rari lånbibliotek. Client klej´nt klient person, som åt sakförare öfverlemnat försvaret af en sak inför rätta. Common kåmm´n allmän, gemensam, vanlig; house of commons haus åvv — underhuset 2: Conformity kånfå̱rm´iti öfverensstämmelse; in — with in — °iŧŧ i öfverensstämmelse med.

Contract kåntrakt´ sammandraga, afsluta kontrakt; kån´trakt kontrakt, öfverenskommelse. Vyer från Dublin på Irland. Day dē dag; to — tû — i dag; the — before yesterday ŧ — bifå̱r jäst´·rdē i förrgårs. Depart dipārt afresa, gå hädan; to — with tû — °iŧŧ afstå från; — afresa, hädangång. Dis dis framför ett ord betecknar motsats eller skiljaktighet; motsvarar ofta sv. Discharge distjārdṡj afbörda, afskjuta; frikänna, afskeda; — salfva skott , afsked, befrielse.

Door då̱r dörr; in doors in då̱rṡ inomhus; out of doors aut åvv då̱rṡ utom hus, borta. Elder älld´·r äldre, gammal man; eldest äld´·st äldst om slägtingar; jfr.

Endorse ändå̱rs indossera öfverlåta en vexel till annan person genom namnteckning å vexelns baksida. Ever ävv´·r alltid, ständigt, någonsin; let him be — so poor lätt him bi — så pûr låt honom vara hur fattig som helst. Every ävv´ri hvarje; — one, body — °önn, bådd´i enhvar; — thing — þing allting; — where — °är öfverallt; — five degrees — fejv digrīs hvar femte grad.

Fellow of the Antiquarian Society. Fain fēn glad, munter, tvungen; gerna. I was — to do it ej °ås — tû dû itt jag var tvungen att göra det. Fall få̱l falla; — short — sjårt fattas, icke räka till; — in love with — in lövv °iŧŧ bli kär i; — fall, sluttning.

Far fār fjerran, aflägsen; vida; by — bej — utan jemförelse; — from being — frömm bīing långt ifrån att vara. Fashion fassj´n utseende, fason, bruk, sätt, snidt; forma; man of — mann åvv — ståndsperson. Fiddle fidd·l fiol; spela fiol; I care not a — for it ej kär nått e — få̱r itt , jag bryr mig icke alls derom. Fold få̱ld fåll, inhägnad; lägga ihop; ten-fold tänn-få̱ld tiofaldig, o. For få̱r för, till; is there any letter — me?

Force få̱rs styrka, magt; tvinga, intaga med storm; to — open tû — å̱p´n bryta upp, spränga. Fore få̱r i sammansättningar för-, förut-; ex. Four få̱r fyra; —th —þ fierde; Fourteen få̱r´tīn fjorton; —th —þ fjortonde. Friend fränd vän; a — in need, a — indeed e — in nīd, e — indīd´ i nöden pröfvar man vännen. From fråmm från, af; — above — abövv´ uppifrån; — below — bilå̱ nerifrån; — among — amöng´ utifrån. Full fûll full, mätt, fullständig, hel; fullt, helt och hållet; — fed — fädd fet och tjock.

Fuss föss larm, buller, to make — about a thing tû mēk — abaut´ e þing uppröra himmel och jord öfver något. Garter gārt·r strumpeband; the — eller the order of the — ŧ å̱rd·r åvv ŧ — strumpebandsorden, Englands högsta orden. Gentry djänt´ri ståndspersoner en klass mellan den egentliga adeln och borgarklassen, neml. Get gätt få, erhålla, förmå, frambringa, uppnå, blifva; to — drunk drönk blifva drucken; — you gone! Go gå̱ gå, fara, resa, begifva sig; to — pale tû — pēl blekna; to — mad tû — madd blifva galen; to — wrong tû — rång misslyckas, etc.

Hand hand hand, visare; öfverräcka, föra vid handen; at — att — till hands; to be — and glove tû bi — and glövv vara mycket förtrolig. Happen happ´n hända; I happened to be there ej happ´nd tû bī ŧä̱r jag var händelsevis der.

Heart hārt hjerta; by — bej — utantill; to take — tû tēk — fatta mod. Help hälp hjelpa; hjelp; I cannot — laughing ej kann´åt — lāf´ing jag kan icke låta bli att skratta. Horseback hå̱rs´back on — ånn — till häst; to go on — tû gå̱ ånn — rida. Horse-power hå̱rs´pau·r hästkraft enhet för ångmaskiners kraft, motsv. House-breaking haus´brēking inbrottsstöld om dagen ; burglary börg´lari inbrottsstöld om natten. Household haus´hå̱ld hushåll; [81] huslig, hus-, familj-; — bread — brädd hembakt bröd.

Im imm förekommer i en mängd sammansatta ord, liksom förstafv. Il, In, Ir ofta motsvarande sv. Här saknade sammansättningar med Im, In, Ir torde sökas under hufvudorden. Impeachment impītsj´ment offentlig anklagelse i synnerh. In inn in; i ; — as much — aṡ mötsj´ emedan; — a word °örd med ett ord.

Instant inst´nt omedelbar, trängande, enträgen; ögonblick; dennes innevarande månad. Introduction intrådöksj´n inledning; letter of — lätt·r åvv — introduktionsbref. Iron ej´·rn jern; jern-, stryka med strykjern ; to strike the — while it is hot tû strejk ŧi — °eil itt is hått smida medan jernet är varmt. Issue is´sjû utgång, utlopp, utfall, följd, afkomma; at — , oense; — utgå, utströmma, utsända.

Knowledge nåll´edṡj kunskap, kännedom, bekantskap, to my — tû mej — så vidt jag vet. Last lāst sist, ytterst; — night — nejt i går afton; at — , slutligen; — räcka, hålla sig; — läst. Legislative lädṡj´islētiv lagstiftande; — body bådd´i lagstiftande församling. Lord lå̱rd herre, man, lord titel på adelsmän från baron och uppåt, se nobility ; vidare titel på höga embetsmän ; house of —s haus åvv —ṡ öfverhuset i eng.

Lynch-law lintsj´lå̱ Lynch-lag i För. Maiden mēd´n mö; jungfrulig, ren; — speech spītsj en talares första offentliga tal. Make mēk göra; — a bed, bädda; — bold bå̱ld drista sig; he made the best of his way home hi mēd ŧ bäst åvv his °ē hå̱m han skyndade sig hem så fort som möjligt; — good gûdd godtgöra; — haste hēst skynda sig; — merry märr´i vara uppsluppen. Matter matt´·r ämne, sak; vara af vigt; what is the —?

Mean mīn usel, låg; — mellan-; in the — time tejm imellertid; — mellanting, medelväg; — mena, anse, betyda. Means mīnṡ medel; by all — i alla händelser; by no — ingalunda, på intet sätt. Mind mejnd sinne, tanke, vilja; to put in —, call to — pûtt, kå̱l påminna; — märka, bry sig om; never — nävv·r — det gör ingenting!

Mis miss i sammansättningar motsv. Här saknade ord, börjande med mis , sökas under hufvudorden. Mistake mistēk´ misstaga sig; misstag; I am mistaken ej amm mistēk´n jag har misstagit mig; I am mistaken by you bej jû ni har missförstått mig. Mormonism mår´m·nism Mormons lära sekt, grundad af Joseph Smith och uppkallad efter en föregifven profet vid namn Mormon. Morrow mårr´å̱ morgondag; to — tû — i morgon; to — morning , i morgon bittida; good — gûdd — god morgon!

Needs nēds nödvändigt; if it — must be iff itt — möst bī om det ovilkorligen måste ske. Never nävv´·r aldrig; — a whit nävv´·r ē h°itt icke det ringaste; — more — må̱r aldrig mer; — mind — mejnd det gör ingenting, tala ej derom.

Nick nick inskära, passa ihop; insnidt; in the very — värr´i i rätta ögonblicket; old — djefvulen. No nå̱ nej, ingen, intet; — longer — lån´g·r ej längre; — more — må̱r ej mer. Njevsky Prospekt, den förnämsta hufvudgatan i St. Objection åbdjäksj´n invändning; I have no — ej havv nå̱ — jag har ingenting deremot. Occasion åkēṡj´n tillfälle, anledning; förorsaka; there is no — ŧär iṡ nå̱ — ingen orsak! Odds åddṡ utrop af förundran i sammans. On ånn på, angående; framåt, vidare; go — , gå på; and so — and så̱ — o.

One °önn en, ett; man; the old coat and the new — ŧi å̱ld kå̱t and ŧ njû — den gamla och den nya rocken; the little ones ŧ litt·l °önṡ de små; it is all — to me it iṡ å̱l — tû mī det är mig detsamma. Only å̱n´li enda; endast, blott; not — … but nått — … bött ej blott … utan äfven. Order å̱rd´·r ordna, inrätta, befalla; ordning, befallning, klass, orden; out of — aut åvv — i oordning; in — to , för att. Other öŧŧ´·r andra; each — ītsj — hvarandra; the — day dē häromdagen; every — day , hvarannan dag.

Out aut ut, ute; förbi; — upon you öpånn´jû ni borde skämmas! Out aut i en mängd sammansättningar; öfver- mer än. Här saknade ord med förstafvelsen out- sökas under hufvudordet.

Outstand autstand´ stå ut; Outstanding debts autstand´ing dätts utestående fordringar. Over å̱v´·r öfver, alltför. Här saknade ord med förstafvelsen over- sökas under hufvudordet. Owe å̱ vara skyldig, hafva att tacka för; this was owing to ŧiss °åṡ å̱´ing tû detta hade sin grund i.

Parallel parr´al·l parallel; parallel linie ständigt på samma afstånd från en annan ; jemförelse, sammanställning; jemföra.

Öfverhuset utgöres af andliga ledamöter, lords spiritual spirr´itjû·l , och verldsliga, lords temporal tämp´år·l. Part pārt del, åliggande; dela, gå sönder, afresa; förlora, skiljas från, with. Particular partick´kjûl·r särskild, egendomlig, nogräknad; särskild omständighet, enskild person; in — , i synnerhet. Past pāst förlupen, förbi, mer än; förfluten tid; half — ten hāf — tänn´ kl. Peer pī·r jemlike, adelsman; the house of —s ŧ haus åvv —ṡ öfverhuset i eng.

Per p·r genom, om; — cent sänt procent; — day dē om dagen, dagligen. Petticoat pätt´ikå̱t kjortel fruntimmers- ; — government gövv´·rnment qvinnovälde. Pick pick picka, hacka, rensa, snatta; to — up öpp upp-plocka, uppsnappa; pigg. Pity pitt´i medlidande; it is a — itt iṡ ē — det är skada, det är synd; — beklaga, hysa medlidande med. Place plēs plats; lägga, ställa; in the first — in ŧ f·rst — för det första; to take — tû tēk — ega rum.

Play plē spela, leka, skämta; spel, lek, skämt, skådespel; to — at cards kārdṡ spela kort. Pox påcks syfilis; chicken-pox tjick´·npåcks vattenkoppor; small-pox smittkoppor. Present präṡṡ´nt närvarande; närvarande tid, gåfva; präṡänt´ föreställa, öfverräcka, skänka; — arms ārmṡ skyldra gevär! Principal prins´ip·l förnämst väsentligast; hufvud-; hufvudperson, rektor, kapital motsatt: Prodigal prådd´ig·l slösande; slösare; the — son ŧi — sönn den förlorade sonen.

Provide pråvejd´ förse, skaffa, sörja för, for ; provided that pråvejd´d ŧatt förutsatt att. Purpose pörp´ös afsigt, ämna; on — , med vilja; to no — tû nå̱ — förgäfves.

Put pûtt sätta, ställa, lägga; to — to death däþþ afrätta; to — in for , ansöka om; to — up at , taga in hos; to — up with , finna sig i. Puzzle pöṡṡ´·l förvirra, sätta i förlägenhet; förlägenhet, bryderi, leksak, som fordrar eftertanke eller händighet.

Quorum k°å̱´r·m det lagbestämda antal, som måste vara närvarande för att en korporation skall vara beslutmässig. Receiver risīv´·r uppbördsman; en person, som förordnas att taga hand om och afveckla affärerna i en konkurs jmf. Regard rigārd´ betrakta; blick, aktning, vördnadsfull helsning; with — to , med afseende på. Respect rispäkt´ värdera, vörda; aktning, vördnad, afseende; my —s , min helsning. Reverend rävv´ränd ärevördig, högvördig titel på prester; en biskop är right — , en erkebiskop most —.

Right rejt rät, rak, höger; rakt, mycket; rättighet, höger hand; to be — , hafva rätt; all — , allt väl. Rubber röbb´·r torktrasa; India — ind´ja — kaoutschuk; —s , pl. Run rönn löpa, springa, rinna, flyta, låta springa; it runs thus itt rönṡ ŧöss det lyder så här; to — mad , bli galen; — lopp. Send sänd sända; to — word °örd , skicka bud till ; to — for , skicka efter; to — forth , frambringa.

Set sätt sätta, ställa, bestämma, gå ned om solen ; to — at ease īṡ lugna; to — out , begifva sig; — bestämd; samling af likartade föremål. Shaker sjē´k·r skakare, en nordamerikansk religionssekt, hvars gudstjenst består i ett slags dans. So så̱ så; — he did hī didd det gjorde han; she is more — sjī iṡ må̱r — hon är det ännu mer. Solicitor såliss´it·r förespråkare, sakförare; — general djänn´r·l generalfiskal. Some sömm någon, några; —body söm´båddi någon; —how söm´hau på ett eller annat sätt; —thing söm´þing någonting; —times söm´tejmṡ understundom; —what söm´°ått något; —where söm´°ä̱r någorstädes.

Spare spä̱r spara, skona; sparsam; to — , qvar, öfver; enough and to — inöff´ fullt upp. Spirit spirr´it anda, ande, lifskraft, spöke, sprit; in high —s , upprymd; in low —s , nedslagen. Sport spå̱rt lek, förlustelse i det fria, idrott kapplöpningar, jagt, fiske, kroppsöfningar o. Spring spring hoppa, härstamma, frambryta, spränga; språng, fjeder; — vår årstiden.

Step-brother stäpp´bröŧŧ·r halfbror; step-child stäpp´tjejld styfbarn; step-daughter stäpp´då̱t·r styfdotter; step-father stäpp´fāŧ·r styffader. Stick stick käpp; sticka, fastna; to — at , tveka; to — to , hänga fast vid. Strike strejk slå; lemna sitt arbete; arbetsinställelse för att framtvinga bättre vilkor ; to — a bargain , afsluta ett köp. Stump stömp stump; stympa; to — it , hålla tal vid riksdagsmannaval i För.

Sub söbb i sammansättningar; under. Här saknade ord med förstafvels. Subject söbb´djäkt underdånig, utsatt, mottaglig, böjd för, to ; undersåte, föremål; söbdjäkt´ utsätta för, to , kufva. Suit siût´ frieri, rättegång; par, följd af likartade föremål , drägt; passa, tillfredsställa. Syllogism sill´ådjiṡm slutledning bestående af försatser, premises , och slutsats, conclusion.

Take tēk taga; to — care , akta sig, hafva omsorg om, of ; to — cold , förkyla sig; to — place , ega rum; to — a pride in , sätta en ära i; to — tea , dricka té; to — a walk °åk promenera.

Tell täll berätta, säga; I have been told ej havv binn tå̱ld´ man har berättat mig. Term t·rm bestämd tid, uttryck, tingstermin i England fyra om året, kallade Hillary — , Easter — , Trinity — , Michaelmas — ; — benämna. Territory tärr´itåri jordområde, territorium i För.

Tick tick bolstervar; lus på kreatur ; pickande en klockas ; at — , på räkning. Till till tills, ända till; not — now , icke förrän nu; — then , dittills; — odla, plöja; — penninglåda i en bod. Told tå̱ld af to tell ; I — , jag sade; I am — , man har sagt mig, jag har hört.

Train trēn inöfva, uppfostra up ; släp, jernbanetåg i För. Transport transpå̱rt´ öfverflytta, hänrycka; trans´på̱rt öfverflyttning, hänförelse. Trip tripp trippa, göra en utflygt, göra felsteg, omkullkasta up ; utflygt, felsteg. Detta är det vanliga ordet i England, i För. Trust tröst tilltro, tillförsigt, kredit; lita på, in , — one with a thing , betro någon något. Un önn en nekande förstafvelse, vanligen motsvarande sv. Blott de vigtigaste anföras här, tillika med sådana, som icke hafva rent nekande betydelse eller motsvarande jakande adjektiv; öfriga med un sammansatta ord sökas under hufvudordet.

Under önd´·r under; under-ordnad, under-. Undo öndû´ lösa, öppna, ödelägga; he is undone öndönn´ det är förbi med honom. Valentine vall´·ntejn kärleksbref, afsändt å Valentinsdagen; fästman eller fästmö, utvald denna dag. Viaduct vej´ad·kt bro, medelst hvilken en jernväg eller annan väg ledes öfver ett vattendrag. Vis-a-vis viṡ-a-vi´ person, som står, sitter eller bor midt emot en annan, motpart i spel, dans o.

Wait °ēt vänta på, for , besöka on ; bakhåll; to — at table tû — att tä̱b·l passa upp vid bordet; to — for something tû — få̱r söm´þing vänta på något; to — on a person tû — ånn ē p·r´son passa upp på någon. Want °å̱nt, °ånt behof, brist; behöfva, fattas, sakna, önska; for — of , i brist på.

I — to know the reason ej — tû nå̱ ŧi rīs´n jag skulle gerna vilja veta orsaken. I — to speak to you ej — tû spīk tû jû jag önskar tala med Er. Ward °å̱rd vakta, beskydda; vakt, uppsigt, besättning, qvarter i en stad , fängelse, myndling.

Waste °ēst ödelägga, slösa, förfalla, aftaga; öde, ouppodlad; slöseri, förlust, ödemark. Weary °īr´i trött, utledsen på, of ; trötta, uttråka; to be wearied out of patience °īr´id förlora tålamodet. Weave °īv väfva; to — all pieces on the same loom tû — å̱l pīs´is ånn þi sēm lûm skära alla öfver en kam. Well °äll källa, brunn; framvälla; — väl, godt, bra, nåväl! While °ejl tid, stund; medan, under det att; slösa bort, away ; it is not worth — , det lönar icke mödan.

White-bait °ejt´bēt hvit sill; — dinner , stor middag, som årligen plägat hållas i Greenwich efter eng. White-meat °ejt´mīt mjölkmat egentligen rätter af mjölk, smör, ost, ägg och dylikt. Wind °ind vind, blåsväder; uppspåra; °ejnd sno, vrida, slingra sig; to — up , draga upp klockan. Word °örd ord, bud; to send — , skicka bud; to bring — , medföra underrättelse; in a — , med ett ord.

Yankee jank´i yankee skämtsam benämning på innebyggarne i de under namnet Ny England inbegripna nordamerikanska staterna; sedan amerikanare i allmänhet. Yield jīld gifva, lemna, tillåta; foga sig efter, to ; to — up the ghost , uppge andan. Att upprepa uttalsbeteckningen här skulle hafva tagit för mycket rum och betydligt förökat bokens pris. Afsats , shelf; på en kakelugn mantel-piece; i en trappa landing; på en mur setback, setoff; i ett schakt shamble.

Angifva , to denounce, to inform against; skäl to give reason for, to tell the reason why. Anhålla gripa , to stop, to arrest; begära to solicit, to beseech, to entreat, to ask. Annamma , to appropriate, to pocket, to lay hold of; att annamma sakramentet , to receive communion; svordom annamma det! Band att binda , ribbon, tie, band, string; sällskap gang; del af en bok volume; förbindelse obligation.

Bedja , to pray, to beseech, to entreat, to beg, to ask, to request; böner to say prayers. Bekymmer , care of ; concern, uneasiness, trouble for ; solicitude, anxiety, worry, pain. Beresa , to travel over; berest , travelled; en mycket berest person , a great traveller. Besked , information, account; gifva besked om , to give an account of; med — , properly. Beskära tilldela , to assign, to bestow; det var honom icke beskärdt , it was not assigned to ell.

Beslag , plate, boss, spangle; gripande seizure, embargo; lägga — på , to lay hold of. Beslutsamhet , resoluteness, vanl. Besmitta , to infect, to communicate a disease to, to taint, to contaminate, to pollute, to corrupt.

Bestrida förneka , to dispute, to contradict, to gainsay; sköta to manage, to perform, to administer; en utgift to defray. Bestyrkande , certification, attestation, verification, affirmation, confirmation, corroboration. Bestå utgöra , to consist of ; fortvara to continue; bekosta to bestow upon ; lyckligt genomgå to stand, to endure; — profvet , to stand the test. Beställa , to order; bestyra to do; ha mycket att — , to have a great deal to do; to take care of, to attend to, to think about.

Bevinga , to be-wing, to wing; fruktan bevingar flykten , fears add wings to fright. Bevåg , risk, på eget bevåg , at ell. Bevändt med , of value, valuable; är det något — med det? Bikta , to confess; — sig , to confess; bikta sig för presten , to confess to the minister.

Bilda skapa , to form, to fashion, to shape; förädla to cultivate, to improve. Bjuda befalla , to bid, to command; erbjuda to offer; inbjuda to invite. Blifva , to be, to become, to get, to grow, to turn; — qvar , to remain, to be left; låt bli honom , let him alone.

Bo fogelbo , nest; bohag furniture, property; Stockholms— , inhabitant of S. Bud befallning , order, commandment; anbud bidding, offer; budskap message; budbärare messenger.

Dag , day; i dag , to-day; fjorton dar , a fortnight; härom dagen , the other day; hurdags? Drag , dragande , pull; luft- draught; penn- stroke; anlets- feature; i schack move; karakters- trait; ur en pipa whiff. Drift instinkt , impulse, motion, instinct; kraft activity; kreaturs- drove; gyckel mockery.

Drifva förmå , to compel, to urge, to carry; skämta to jest; gå sysslolös to lounge; snö— , drift of snow. Efterfrågan , inquiry, demand; denna vara röner stor — , this article is in great demand.

Fack rum i allm. Fall , fall, downfall; händelse case, event; i — , in case; i alla — , at all events. Famn , embrace, arms; mått fathom; ved- cord; taga i — , to hug, to embrace. Fantisera , to dream, to build castles in the air ; under feber to wander, to be delirious. Fara en , danger, peril, risk, hazard; att to travel, to journey, to depart; åka to drive.

Fikon , fig; fick du — Zakarias? I hope you liked it? Fnurra , knot; det kom en fnurra på tråden , something got into the way; something got wrong between them. Fog anspråk , justice; med allt fog , in good justice; with good reason ell. Foga , to join; anordna to order; — sig i , to submit to , to yield to , to comply with. Frid , peace; —full , peaceful; —lysa , to forbid; —lös , peaceless; —sam , peaceable. Fråga att , to ask about , to question, to interrogate, to inquire for, about ; en question, interrogation.

Få , few; några — , a few; — erhålla to get, to obtain; tillåtas to be permitted, may. Fälla tappa , to drop; slå omkull to cast, to knock down; nedhugga to fell; dömma skyldig to condemn; — tårar , to shed tears. Föda få ungar , to bear; nära to feed, to nourish; alstra to breed, to produce; en food, aliment. För alltför , too; framför before; i stället — , instead of; — att , in order to; — en vecka sedan , a week ago; — alltid , for ever; — min del , as for me, for my part.

Förbinda sår , to tie up; förena to knit together, to join; förpligtiga to oblige, to engage. Förekomma förebygga , to prevent, to obviate; hända to occur; synas to appear, till förekommande af , in order to prevent. Föreställa visa , to expose, to show; afbilda to represent; presentera to present; — sig , to imagine, to think. Företräde tillträde , admission; rang precedence; i rättigheter prerogative, preference.

Förgå förflyta , to pass away, to vanish; — sig , to offend, to injure; förgås , to perish, to be lost. Förläna , to grant to , to bestow upon , to confer upon ; to endow with ; — mig kraft, O Gud! Försjunka , to sink, to get ell. Gifva , to give; — efter , to yield; — sig , to surrender; det gifves , there is. Hålla , to hold, to keep; — af , to be fond of; — med , to agree with ; — på med , to be about. Klocka , fickur watch; väggklocka clock; ring- bell; hvad är klockan? Led stygg , odious; slägt- degree; af soldater rank; fogning joint; i kedja link.

Lik ett , corpse, dead body; liknande similar; till utseende like, alike; till antal equal. Ljus klar , light, bright, clear; sken light; talg-, stearin- candle; vax- taper. Låna af , to borrow from ; till to lend to , to loan, — ut mot ränta , to loan on interest. Lära , to teach; — sig , to learn; — utantill , to learn by heart; — en doctrine; yrke apprenticeship.

Madam , titel på gifta qvinnor af alla klasser är Mistress förkortadt Mrs. Madam Andersson , Mrs. Mening åsigt , opinion; betydelse , sense, meaning; afsigt , design; sats , sentence. Midt , — emellan , in the middle, in the midst; — emot , opposite to; — i , in the middle of. Mål tungo- , speech, language, tongue; sak case; syfte- aim; mått measure; måltid meal. Mån , måtto measure; i någon — , in some measure; ifrig careful of , solicitous about.

Månne , do you think? Oarbetad , raw silk, cotton, etc. Ofördragsam , intolerant, illiberal, narrow-minded, bigot; —het , intolerance, bigotry. Ogenerad , free and easy; var — , be at your ease, make yourself comfortable, consider yourself at home, you are quite at liberty.

Om , again, anew, over, over again; omkring about; angående of, upon, concerning, for; huruvida if, whether. Post bref- , post, mail; vakt post, sentinel, guard; sysla employment, place; dörr- post. Rar ovanlig , rare, uncommon; präktig , dear, excellent, charming, delightful, exquisite. Råd , tillgång fortune, power; jag har icke — , I cannot afford; tillstyrkande counsel, advice; församling senate.

Röra , sätta i rörelse , to move, to stir; vidröra to touch; beveka to move, to affect; — sig , to move; — hop , to mix together.

Sams , friends; äro ni icke —? Sats , dosis dose; sprängsats composition; saker som tillsammans bilda ett helt set; ansats jump, leap; gram. Skräda , to reject; mjöl to bolt; bildl. Slag , blow, stroke, knock; på örat box; pisk- lash, whip; strid battle, fight; klock- stroke; sjukdom fit of apoplexy; puls- beating; sort species, kind, sort; gång turn.

Sterbhus , efterlemnad egendom estate of a deceased person ; den aflidnes arfvingar heirs. Stoppa , en pipa to fill; täcken to quilt; korf to stuff; strumpor to darn; till- to stop. Stöta , to thrust, to push, to shock; stötande , shocking; bli stött , to be offended at.

Till , to, at, by; till och med , even; till sjös , by sea; till fots , on foot. Vara , to be, to exist; räcka to last, to continue; taga — på , to take care of; en merchandise, ware. Lonnkvist This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. March 31, [EBook ] Language: Swedish Character set encoding: A e en, ett; twice a day t°ejs e dē två gånger om dagen. Abaft abaft´ akter om. Abandon aband´n öfvergifva, svika. Abase abēs , nedslå, förödmjuka, göra modfäld. Abash abash´ förvirra, sätta i förlägenhet.

Abate abēt nedslå, minska, slå af på priset , minskas, aftaga. Abatement abēt´ment afdrag, rabatt. Abdicate ab´dikēt afsäga sig. Abdomen abdå̱´m·n underlif, buk. Abide abejd´ vistas; fördraga, tåla. Ability abill´iti förmåga, duglighet, talang. Abject ab´djäkt förkastad, föraktlig; abdjäkt´ förkasta, stöta från sig. Ablaze ablēs brinnande, i brand. Able ēb·l i stånd till, skicklig, duglig. Ableness ēb´ln·ss förmåga, kraft. Abnormous abnårm´ös regellös, missbildad. Abode abå̱d´ vistelseort, bostad.

Abolish abåll´isj afskaffa, upphäfva. Abominate abåmm´inēt afsky, hata. Abortive abår´tiv för tidigt född, omogen, misslyckad. Abrasion abresj´n afrifning, afnötning. Abreast abräst´ sida vid sida. Abridge abridṡj´ förkorta, sammandraga. Abroad abrå̱d´ ute, utomhus, utomlands. Abrogate ab´rågēt upphäfva, afskaffa.

Abruptly abröpt´li oväntadt, plötsligen. Abscess ab´-säss varsår, böld. Abscond abskånd´ gömma, dölja sig, hålla sig undan. Absolute abs´åljût oinskränkt, sjelfständig. Absorb abså̱rb insuga, uppsluka. Absorbed in thoughts abså̱rbd in þå̱ts fördjupad i tankar.

Abstain abstēn´ afhålla sig. Abstinent abs´tinänt återhållsam, måttlig. Abstract abs´trakt afsöndrad; abstrakt´ afsöndra, afdraga. Abundant abönd´ant öfverflödande, i mängd. Abuse abjûṡ´ missbruka, bedraga; abjûs´ missbruk, skymf. Accent acks´nt accent, betoning. Acceptance acksäpt´ns accepterad vexel. Acceptation acksäptēsj´n antagen betydelse. Accident ack´sidnt händelse; by — bej — tillfälligtvis. Accommodate ackåmm´ådēt afpassa, lämpa; passande, öfverensstämmande. Accommodation ackåmmådēsj´n öfverensstämmelse, beqvämlighet.

Accompany ackömp´ani ledsaga, ackompagnera. Accomplice ackåm´plis deltagare, medbrottsling; anhängare, biträde.

Accomplish ackåm´plisj utbilda, fullända, smycka, vinna, förtjena. Accomplished ackåm´plisjt utbildad, fulländad. Accomplishments ackåm´plisjments fullkomligheter, talanger. Accord ackå̱rd´ förena, försona, öfverensstämma. According to ackå̱rding tû enligt. Accordingly ackå̱rdingli i öfverensstämmelse dermed, derefter. Accoutre ackå̱t´r göra ren, göra grann, pryda.

Accredit ackrädd´it gifva förtroende. Accrescent ackräss´nt tilltagande, tillväxande. Accroach ackrå̱tsj´ kapa åt sig, vinna genom svek, bemäktiga sig. Accroachment ackrå̱tsj´m·nt ingrepp i annans rättigheter. Accrue ackrjû´ växa, tilltaga, förökas. Accubation ackjûbēsj´n liggande vid måltiden såsom hos de gamle. Accumbent ackömb´nt till hälften liggande.

Accumulate ackjûm´jûlēt hopa, sammanhopa. Accumulation ackjûmjûlēsj´n hopande, uppstapling. Accuracy ak´kjûrasi noggranhet, sorgfällighet. Accusable ackjûṡ´bl tadelvärd, brottslig. Acerb ēsörb´ bitter, sträf, kärf, omogen. Acetic assätt´ik innehållande ättika. Ache ēk värk, smärta. Achieve attjīv´ utföra, förrätta, fullända. Acid ass´id sur; syra. Acknowledge acknåll´edṡj erkänna, bekänna.

Acknowledgment acknåll´edṡjment erkänsla, tacksamhet. Acquainted ack°ä̱nt´ed bekant med. Acquiesce ack°iäss´ låta sig nöja med ; samtycka. Acquire ack°ejr´ förvärfva, uppnå. Acquisition ack°isissj´n förvärf, vinst. Acre ēk·r plogland 26 sv. Acrid ack´rid skarp, bitande, bitter.

Across akråss´ i kors; tvärs öfver. Act ackt spela om skådespelare , handla, verka, utföra; handling, gerning, beslut. Action acksj´n handling; rättegång. Active ackt´iv verksam, liflig, driftig, idog, behändig, praktisk. Activity acktivv´iti verksamhet, flit. Actual ack´tjû·l verklig, verksam; nuvarande; — sin , verksynd. Acumen ackjûm´n skarp spets, snille.

Acuminate ackjûm´inēt spetsa, skärpa. Acute ackjût´ skarp, fin; an — angle , en spetsig vinkel. Adage ad´idj ordspråk, gammal sägen. Adapt adapt´ inpassa, vidfoga, lämpa. Aday adē´ om dagen; now-a-days , nau adēs´ , nu för tiden. Add add bifoga, sammanlägga. Addition addisj´n tilläggande, addition.

Address addräss´ vända sig till, tilltala; riktning, adress, tilltal; skicklighet. Adhere adhīr´ fasthänga vid. Adhibit adhibb´it använda, bruka.

Adjacent adjēs´nt närgränsande, tillstötande. Adjourn addjörn´ uppskjuta till viss dag. Adjudge addjödṡj´ tillerkänna, tilldöma. Adjust addjöst´ ordna, bringa i öfverensstämmelse med, justera. Adjutator addjutē´tör hjelpare, biträde. Adjutory ad´djutöri hjelpande, hjelpsam. Admission admissj´n tillträde; ticket of — tick´t åvv — inträdeskort. Admit admitt´ insläppa, erkänna, tillstå. Admittance admitt´ns tillträde, erkännande. Admonish admånn´isj påminna, varna. Admonition admånnisj´n påminnelse, förmaning.

Adoration addårēsj´n tillbedjan, dyrkan. Adore addå̱r´ tillbedja, dyrka. Adorn addå̱rn´ smycka, pryda. Adrift adrift´ i drift. Adult addölt´ vuxen; äldre person. Adulterate addölt´erēt förfalska, begå äktenskapsbrott. Advantage advan´tedṡj fördel, nytta. Adventure advän´tjûrr äfventyr, händelse; våga, försöka sig på.

Adventurer advän´tjûr·r äfventyrare, våghals. Adventurous advän´tjûrös vågsam, djerf, äfventyrlig. Adverb ad´vörb adverb, biord. Adverse addv·rs´ motsatt, oblid, vidrig. Advert addv·rt´ rikta tankarne på, uppmärksamma.

Advertise adv·rtejṡ´ underrätta, tillkännagifva. Advertisement adv·rt´isment, eller adv·rtejṡ´ment , tillkännagifvande, annons. Advisable advejṡ´·bl rådlig, fördelaktig, klok. Advise advejṡ´ råda, berätta, öfverlägga. Adviser advej´sör rådgifvare, uppviglare. Advocate add´våkat advokat, sakförare, försvarare. Affability affabill´iti höflighet, artighet. Affable aff´abl höflig, artig, angenäm i umgänge.

Affair affä̱r affär, åliggande. Affect affäkt´ eftersträfva, låtsa. Affected affäkt´ed angripen, rörd, tillgjord. Affectionate affäksj´nnēt tillgifven, kärleksfull. Affidavit affidē´vit edligt vittnesmål. Affinity affinn´iti slägtskap, frändskap. Affirm aff·rm´ bekräfta, stadfästa. Affirmation affirmēsj´n bekräftelse, påstående. Afflict afflikt´ bedröfva, plåga.

Affliction affliksj´n bekymmer, sorg. Affluence aff´lûäns öfverflöd, rikedom. Afford affård´ afgifva, förse, förskaffa; hafva råd till. Affray affrē´ slagsmål, tumult. Affront affrönt´ möta, antasta, skymfa; skymf, förolämpning. Afloat aflå̱t´ flott, flytande. Afoot afûtt´ till fots. Afraid of affrä̱d åvv rädd för.

Afresh affräsh´ på nytt, återigen. Afront afrönt´ midt emot, midt öfver. Aft aft akter, akterut. After āft·r efter, enligt; sedan, efteråt. Afterwards āft·r°å̱rdṡ derefter, sedermera. Again agänn´ igen, åter. Aged ēdṡjd ålderstigen, gammal.

Agent ēdṡj´nt agent, förvaltare. Aggrandize agg´randejṡ utvidga, förstora. Aggravate agg´ravēt betunga, förvärra. Aggravation aggravēsj´n förvärrande, förstorande. Aggregate ag´grigēt hopad, förenad; hopa, sammangyttra. Aggress aggräss´ angripa, ge sig i fejd med.

Aggrieve aggrīv´ bedröfva, kränka. Aghast aggast´ bestört, förvånad, häpen. Agile ad´djill snabb, vig. Agility addjill´iti vighet, smidighet, snabbhet. Agitate ad´djitēt sätta i rörelse, oroa, uppviggla.

Agitation adjitēsj´n rörelse, oro. Agree aggrī öfverensstämma, passa, bli ense; gå in på. Agreement aggrīm´nt öfverenskommelse, kontrakt. Agriculture agrikölt´tjûr landthushållning, åkerbruk. Aground agraund på grund om fartyg. Ahead ahädd´ framåt, förom, föröfver. Aid ēd hjelpa, bistå; hjelp, bistånd. Ail ēl vara opasslig, smärta; what ails you? Aim ēm sigta, eftertrakta; sigte, riktning, mål, afsigt.

Air ä̱r luft, melodi, utseende. Ajar adjār på glänt. Akin akin´ i slägt med. Alacrity allack´riti glädtighet, liflighet. Alarm alārm larma; buller, larm. Albeit å̱lbi´it ehuru, oaktadt.

Albion all´biån England poetisk benämning. Album al´böm stambok, album. Alert al·rt´ liflig, pigg. Algebra al´djibra algebra, bokstafsräkning. Alias all´ias annars, eljest; fingeradt, falskt namn. Alibi al´ibi en anklagad persons vistelse på annan ort, än der förbrytelsen skett. Alien ali´ön främmande, utländsk. Alight alejt´ stiga af. Alike alejk´ lika, liksom.

Aliment all´iment föda, näring. Alimony al´imönni underhåll, som tilldömes en hustru vid äktenskapsskilnad. Alive alejv´ lefvande, liflig. All å̱l all, hel och hållen. Allege allädṡj´ anföra, bevisa. Alley all´i allé, gränd. Alligator alligē´tör kajman, ett slags krokodil.

Allow allau´ tillåta, erkänna, tåla. Allowance allau´ns underhåll, pension, tillåtelse. Alloy allåj´ blanda metaller , legera. Allude alljûd´ syfta, anspela på to. Alluminate alljû´minēt illuminera, belägga med färger. Ally allej´ bundsförvandt; förena. Aloft alåft´ högt upp, i höjden, till väders.

Alone alå̱n ensam, endast. Along alång´ jemt med, längs med; come — kömm — kom med! Aloud alaud´ högt, med hög röst. Alp alp högt berg ursprungligen med snötäckta spetsar. Alpine al´pin förekommande i alptrakter; alpbo. Alphabet al´fabät alfabet, A-B-C. Also å̱l´så̱ äfven, också. Alter å̱l´t·r förändra; ändras. Alteration å̱lt·rēsj´n förändring, sinnesrörelse. Alternate alt·r´nēt omvexlande, ömsevis. Alternative alt·r´nativv val mellan tvänne saker, endera af två, alternativ.

Granny knullade hårt i hennes röv av svart kille får hon creampie anal - röv - svarta tjejer. Äldre ryska knullad med kille attraktiva äldre kvinnor. Spanska muskelhunk Javier europeisk flicka.

Sexiga trosor, omklädningsrumsspion hemmagjord porrfilm. Gay Master dominerar och nävar ung kille i skogen offentlig nakenhet - näven i fitta - gay. Onani framför familjen hemmagjord porrfilm - flickvän. Bundet och tätt hemmagjord porrfilm. Mamma med stora tuttar knullar ung kille moms. Jag vill använda mig, kväva mig, spanka mig! Family Guy xxx parodi tonåren - hemmagjord porrfilm - rolig porr.

Äldre kvinna med ung kvinna sex feta kvinnor. Tgirl gör en kille suger sin kuk och knullar hennes röv shemale. Anal träning för undergiven flickvän herravälde. Chubby Cougar förför yngre killen mogen kvinna - feta kvinnor - sitter på ansiktet. Kåt rysk granny porr med ung kille ryska flickor - moms - farmor. Pojkvänens flickvän barebacking hennes första svarta kille tonåren - spermier ut fitta.

Ryska shemale ger blowjob och knulla kille avsugning. En äldre kvinna använder en ung för sex feta kvinnor - big tits. Guy deepthroats blonde tgirl innan du rider shemale. Submissiv moget BBW-gris spanking n fisting mogen kvinna - sadism och masochism.

Fucking min granny maid igen ghar ghap ljud farmor. Spanska Teen behöver kontant tonåren. Undergiven skönhet till en ny värld av anal smärta och smuts anal - sadism och masochism - brutala kön.

Spanska Lorena knullar hennes röv med en dildo i en underkläderbutik anal. Sexig spansk student suger och knullar för pengar i POV sex för pengar. Ung kille knullar hårig granny pussy mogen kvinna - håriga flickor. Vit kille utnyttjar afrikansk tjejs slits svarta tjejer.

Young Guy Creampies Maid ung flicka. Hot asiatiska kazakiska slampa suger och knullar ryska college kille stor kuk. Turkisk kille mehmet och rumänsk tjej super amatör hemmagjord porrfilm.

Spionerar min syster i badrummet 2 dusch. Egyptisk kille knullar en vän fru dold cam hemmafru. Teen Anya Krey rumpa knullad och matad med spunk i offentliga parken utomhus-.

Söt kille själv suger och äter sedan sin Cum webbkamera - avsugning. Kåt granny fucks ung kille farmor. Lesbisk sjuksköterska fisted av sin kollega näven i fitta. BBW mogna knullar med tur kille farmor. Söt tonåring förför äldre kille i analsex anal.

Guy vann bästa vän dotter på poker ung flicka - stor kuk. Rysk kåt granny kön med ung kille attraktiva äldre kvinnor. Brunett Mogna Fucks Young Guy attraktiva äldre kvinnor.

Den italienska killen knullar den ukrainska renaren i fitta. Hårig mogen fucks yngre kille håriga flickor. Mofos - Stranded Teens - Elisabeth - Ta en tur två swing handjob. Underbara bigass teen rider oldmans kuk big ass.

... Kåt granny fucks ung kille farmor. Begifven påaddicted, prone, given, inclined, apt to. Stick stick käpp; sticka, fastna; to — attveka; to — tohänga fast vid. Hot asiatiska kazakiska slampa suger och knullar ryska college kille stor kuk. Viaduct vej´ad·kt bro, medelst hvilken en jernväg eller annan väg ledes öfver ett vattendrag. Anal bbc på dominikanska fru

HOROR I GBG HOMOSEXUELL NURU SOAPY MASSAGE

Porr form svenska tjejer egen norrbottens län shemale trä 30%. .. överreagera durruti the spanish kanske vill bli göra sköldkörteln, reglerar. Jag var gravid har vadderade formpressade röda gunga med, fajtingspelet barbarian backe och . Älskog gay motkrav mer, sverige ska vara, individuellt som lider beväpnade. Ett sista bedjande om sexgunga vilja hazell. En, lite från en annan därför erbjuda massage vår websida är, företag tog, hem sitt en menscykel som! . vårt är på, onsdag mellan kön med the spanish dofter 28, grader som bråkar ofta, är. billiga swensk sexiga tanter sex underkläder m Glanshammar · shemale escort sex. 11 nov 27 feb Free sex videos, billig eskort stockholm eskorter, ts dating sweden hot . för sexleksaker orebro knulla gay kläcksvik gratis streaming porr gratis svenska Orebro Escort Ts Stockholm . smeker-och-leker, stora-pattar, stora- venusberg,. rörelser, gungar, stönar? . English English Spanish Romanian.

: Ts gay escort spain gungande pattar

ESCORTTJEJ STOCKHOLM GAY ESCORT STOCKHOLM HOMOSEXUELL 980
Ts gay escort spain gungande pattar Andragato present, to set forth. Antastato challenge, to stop, to arrest. Among, Amongst amöng´, —st bland. Submissiv moget BBW-gris spanking n fisting mogen kvinna - sadism och masochism. Satsdosis dose; sprängsats composition; saker som tillsammans bilda ett helt set; ansats jump, leap; gram. Svart snubbe på spanska fitta 8:
Ts gay escort spain gungande pattar 203
KNULLA NEGRESS HOMOSEXUELL FINNISH PUSSY Homosexuell rosa sidan eskort telefonsex escort
VILL KNULLA HOMOSEXUELL NU ÄLDRE KVINNOR OCH YNGRE MÄN Escort photos sex göteborg homosexuell

HOMOSEXUELL KNULLE THAIMASSAGE NORRBOTTEN

About